Team

Avdyl Sahiti Avdyl Sahiti

Avdyl Sahiti

Automobilmechatroniker

Blerim Sahiti Blerim Sahiti

Blerim Sahiti

Automobilmechatroniker

Veljko Martin Vidic Veljko Martin Vidic

Veljko Martin Vidic

Automobilmechatroniker

Marc Locher Marc Locher

Marc Locher

Automobilmechatroniker

Hanibal Teklebrhan Hanibal Teklebrhan

Hanibal Teklebrhan

Lernender

Ensar Etemi Ensar Etemi

Ensar Etemi

Lernender

Ivo Ziegler Ivo Ziegler

Ivo Ziegler

Lernender

Andres Osorio Andres Osorio

Andres Osorio

Lernender

Philipp Pippo Thoma Philipp Pippo Thoma

Philipp Pippo Thoma

Allrounder